Varen ble lagt i handlekurven din!

Til betaling Fortsett å handle

Betingelser

Betingelser

Forholdet mellom kjøper og selger er som normalt regulert av forbrukskjøpsloven og kjøpsloven. Når du tar i bruk dette nettstedet aksepterer du disse betingelsene. Disse betingelsene er en juridisk avtale mellom deg som kjøper og Priskongen.no, heretter kalt selger. Alle prisene du ser hos Priskongen.no er inkl. mva. Frakt og evt. fakturagebyr vil det bli opplyst om i kassen. Det vil ikke komme ytterligere kostnader på varen etter fullført kjøp.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde (18 års aldersgrense) hos selger, er ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra selgers side.


Levering

Leveringstiden avhenger av de forskjellige leverandørene. Ikke alle produktene i nettbutikken lagerføres sentralt hos oss, men ligger enten på lager hos grossit eller på et av våre fjernlager. Dette holder prisene nede for oss og for deg som kunde. Alle leveringer skjer med Posten, Tollpost (MyPack) eller private distributører. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.

Alle bestillinger, der annet ikke er avtalt, sendes som postpakke (med unntak for visse mindre artikler som sendes i brevs form) og hentes på ditt lokale postkontor.
Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av.

Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger. Normal leveringstid er 3-7 dager.

Lager
Vi lagerfører en rekke av de mest solgte varene. Om en vare er utsolgt eller ikke lagerføres, så vil du få beskjed om dette samme dag eller dagen etter bestilling.

Reklamasjon
Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Avhjelp
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

Angrefrist

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten, må dette først avtales med selger og varen som returneres må være i ubrukt og uskadd stand og i sin originale emballasje.
Ansvar

Selger eller andre tilknyttede firmaer skal aldri og kan aldri holdes ansvarlig, verken økonomisk eller på andre måter, for forhold som skyldes bruk av solgte varer, feil bruk av solgte varer eller feil på solgte varer.

Force majeur

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Mislighold

Hvis selger misligholder avtalen, kan kjøper kreve handelen hevet. Har kjøper fått økonomisk tap, kan vedkommende kreve erstatning. Denne erstatningen kan ikke overstige varens pris (inkl. mva. og gebryrer).

Tvisteløsning

Tvister som oppstår som følge av avtalen skal løses i minnelighet. Dersom dette ikke skjer kan begge parter bringe tvisten inn for retten.

Endring i vilkårene

Priskongen.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen. Denne informasjonen kan endres/oppdateres uten varsel. Det er til enhver tid ditt ansvar å holde deg oppdatert på disse betingelsene.

Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Priskongen.no, datterselskap av Priskongen.no eller underleverandør av nevntes eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Priskongen.no.